Strategia CSR

Efektywna strategia CSR określa sposób, w jaki organizacja chce zrealizować swoją wizję i strategiczne cele, tworzy ramy zarządzania dla kluczowych zagadnień w obszarze CSR. Jednocześnie daje narzędzia wspierające menedżerów w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych.

Wspieramy firmy w procesie definicji wizji i strategii CSR. Pomagamy opracować całościowe i spójne podejście, które będzie wzmacniać strategię biznesową i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Proces opracowania strategii rozpoczynamy od identyfikacji kluczowych zagadnień CSR zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Wykorzystujemy nasze WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIA w pracy z klientami i znajomości specyfiki tematów branżowych. W procesie identyfikacji zagadnień blisko współpracujemy z kluczowymi menedżerami różnych działów firmy i przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy. Odnosimy się także do CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDGs), wśród których szukamy tych, które najlepiej wspierać będą strategię biznesową. Proces kończy się opracowaniem matrycy istotności najważniejszych zagadnień CSR, które firma powinna uwzględnić w strategii CSR.

Na tej podstawie z zespołem kluczowych menedżerów opracowujemy strategię CSR w pełni zintegrowaną z celami biznesowymi, która z jednej strony minimalizuje ryzyko organizacji w obszarze CSR z drugiej daje możliwość wykorzystania szans np. w perspektywie rozwoju nowych produktów czy usług. W ramach procesu zostają opracowane kluczowe obszary działań, strategiczne cele i oczekiwane rezultaty, a także ZAŁOŻENIA IMPLEMENTACYJNE.