Studia przypadków

Dialog z interesariuszami

WYZWANIE

Wiodąca firma z sektora energetycznego przygotowując raport CSR za 2015 rok postanowiła rozszerzyć zakres dialogu z interesariuszami. Głównym wyzwaniem przed jakim stanęła firma było dotarcie do bardzo różnorodnej i licznej grupy interesariuszy złożonej głównie z klientów (5,4 mln) oraz 25 tys. pracowników z ponad 20 spółek tworzących Grupę.

ZAKRES WSPARCIA CSR CONSULTING

Przygotowanie i przeprowadzenie wg zasad AA1000SES dialogu z interesariuszami, w którym udział wzięło ponad 5 tys. osób., i w którym wykorzystano wiele różnych narzędzi, m.in. badanie ankietowe, panel interesariuszy, wywiady z ekspertami czy skrzynkę kontaktową. Do zadań CSR Consulting należało:

  • Szczegółowe zaplanowanie wszystkich etapów dialogu
  • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z ekspertami, panelu interesariuszy i badania ankietowego skierowanego do pracowników i klientów
  • Prowadzenie skrzynki dialogowej
  • Komunikacja zwrotna do interesariuszy i propozycje zmian w procesie raportowania
  • Podsumowanie całego dialogu